بازدید نماینده ورزقان و رئیس صنعت و معدن ورزقان مرداد ماه 1396

بازدید (2)بازدید (2)
Zarkavan Arasbaran

Mineral Exploration Company

Office

  • No.22,Sadaf Alley,Shahid Sadeghi St,Golshahr Street,Tabriz,East Azarbaijan,Iran
  • Postal Code: 5167743588
  • zarkavan.arasbaran[AT] gmail.com
  • Phone: +984133873813
  • Fax: +984133873126

Cooperation