اکتشاف

کانی سازی محدوه کانسار شرف آباد

مطابق گزارش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در این محدوده 18 رخنمون رگه ای و زون گسله مینرالیزه دیده می شود. کانی های اصلی تشکیل دهنده رگه ها و زون گسله شامل کوارتز – اپال – فلدسپات – کالکوپیریت – بورنیت – گالن – اسفالریت – طلا – کوولیت – آزوریت – مالاکیت و اکسیدهای ثانویه و آبدار آهن است.
رگه مینرالیزه طلادار با طول 532 متر و ضخامت 1/15 متر تا 10/3 متر (متوسط 6/12 متر) از سمت شمال به جنوب کشیده شده است و در قسمت انتهایی رگه به سمت شرق انحنا پیدا می کند. همچنین شیب این رگه به طرف شرق و زاویه آن بین 53 تا 66 درجه متغیر می باشد. ترکیب کانی شناسی این رگه براساس مطالعات انجام شده پیریت – روتیل -کالکوپیریت – بورنیت – اسفالریت – گالن – طلا – کوولیت – کالکوسیت – مالاکیت و لیمونیت می باشد.
سنگ میزبان رگه معدنی ترکیب تراکی آندزیت تا آندزیت دارد که لیتولوژی آن به طور عمده از نوع گدازه و به میزان کمتری از توف تشکیل شده است. این گدازه به رنگ روشن تا تیره رخنمون دارد و اغلب بافت پورفیری و به مقدار کمتری برش اتوکلاستیک و به ندرت بافت ریز بلور نشان می دهد. بخش عمده این سنگ ها به واسطه دگرسانی گرمایی آلتره شده که شدت آن تابع گسستگی ها در زه ها و قرابت یا نزدیکی آنها به رگه سیلیسی و در همبری با آن می باشد. عمده ترین فرآیند دگرسانی از نوع ترمولیت – اکتینولیت و کلریت است. کانی شناسی غالب در سنگ میزبان پلازیوکلاز – پیروکسن و آمفیبول است.